Czas odlicza Zegarmistrz Doliński :
09-09-2017-09:00
Zapisz się !
Nasz profil na facebooku

Organizatorzy

Sponsor Tytularny

Regulamin i zgłoszenia

powrót


Zapraszamy na Targi SPORT EXPO podczas 35. PKO Wrocław Maratonu!

TERMIN: 8 – 10 września 2017 r.
MIEJSCE: Hala wielofunkcyjna AWF, al. Ignacego Jana Paderewskiego we Wrocławiu
KONTAKT: Ewa Szymczak-Korusiewicz - Koordynator Sport Expo, tel. 571 351 065, targi@wroclawmaraton.pl

formularz zgloszeniowy Sport Expo Maraton - plik Word
formularz zgloszeniowy Sport Expo Maraton - plik PDF

REGULAMIN
SPORT EXPO
podczas 35.PKO Wrocław Maratonu
Wrocław, 10 września 2017 roku

I.    Postanowienia ogólne
Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich uczestników SPORT EXPO organizowanego podczas 35.PKO Wrocław Maratonu, zwanych w dalszej części regulaminu „EXPO” Organizatorem EXPO jest Gmina Wrocław - Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław dalej zwane MCS.

II.    Termin i miejsce odbywania się EXPO
EXPO odbywają się w ramach 35. PKO Wrocław Maratonu w dniach 08-10.09.2017 r.
1.EXPO odbywa się na wyznaczonej przestrzeni w Sekretariacie Maratonu w Hali Wielofunkcyjnej AWF Wrocław al. I. J. Paderewskiego 35 we Wrocławiu.
2. EXPO będzie otwarte dla zwiedzających w godzinach pracy Sekretariatu Maratonu, czyli:

•    w piątek 08 września 2017 r. w godz. 16.00 - 22.00,
•    w sobotę 09 września 2017 r. w godz. 9.00 - 22.00
•    w niedzielę 10 września  2017 r. w godz. 5.30 – 8.00.

III.    Zgłoszenia i warunki uczestnictwa w EXPO
1. Zgłoszenie uczestnictwa w EXPO odbywa się w formie pisemnej poprzez przesłanie formularza. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej biegu w zakładce „EXPO” www.wroclawmaraton.pl. Formularz należy przesłać na adres mailowy: targi@wroclawmaraton.pl
2. Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w EXPO jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego  do EXPO, który jest równoznaczny z zawarciem umowy oraz uiszczenie w terminie opłaty za udział w EXPO. W przypadku nie uiszczenia opłaty w terminie MCS może odmówić Wystawcy uczestnictwa w EXPO.
3. Ostateczny termin przyjmowania opłat za udział w EXPO mija 27.08.2017 r.
4. Wystawca jest zobowiązany zgłosić swój udział w EXPO nie później niż w terminie 14 dni przed datą rozpoczęcia EXPO. MCS może wyrazić zgodę na dokonanie zgłoszenia przez Wystawcę w terminie późniejszym.
5. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

IV.    Odwołanie uczestnictwa
1. Wszelkie zmiany dotyczące uczestnictwa w EXPO oraz rezygnacje należy składać w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy, nie później niż do 27 sierpnia 2017 r.
2. W przypadku rezygnacji z udziału w EXPO po dniu 27 sierpnia 2017 r. Wystawca pokrywa pełne koszy udziału w EXPO wynikające ze zgłoszenia.
3. Rezygnacja z uczestnictwa w EXPO następuje z chwilą dostarczenia MCS oświadczenia o rezygnacji.

V.    Najem powierzchni wystawienniczej
1. Wystawca dokonuje zamówienia powierzchni wystawienniczej określając jej wielkość w formularzu zgłoszeniowym. MCS zapewnia stoisko w zabudowie targowej z fryzem wraz z zapleczem technicznym, małą ladą, dwoma krzesłami i przyłączem do prądu.
2. Cena wynajęcia powierzchni wystawienniczej za trzy dni wynosi odpowiednio:
•    350 zł/ m2 jeśli jest uiszczana gotówką ;
•    450zł/m2 jeśli jest uiszczana w towarze.
3. Płatność za powierzchnię może nastąpić na dwa sposoby:
•    Gotówką na konto Gminy Wrocław – wpłata tytułem „Udział w Maratonie – Sport Expo”
•    W towarze oferowanym przez wystawcę. MCS zastrzega, że nie będą przyjmowane produkty spożywcze, łatwopsujące się, z krótką datą ważności oraz bony i vouchery upominkowe, a także towar uszkodzony. MCS zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia towaru lub prośby o zmianę przekazanych artykułów o ile będą one nie zgodne z wyżej wymienionym. Wszelkie przekazane towary będą służyły promowaniu Wrocław Maratonu oraz sportowego trybu życia przez MCS.
•    Potwierdzeniem uiszczenia opłaty w towarze jest podpisanie protokołu odbioru.
4. Płatności należy dokonać na konto Gminy Wrocław - Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław w banku PKO BP o numerze: 44 1020 5226 0000 6602 0416 4851.
5. Wyznaczenia ostatecznej lokalizacji powierzchni wystawienniczej dokonuje MCS.
6. MCS ma prawo do selektywnego wyboru zgłoszeń Wystawców i odmowy uczestnictwa bez podania przyczyn. Zgłoszenia będą weryfikowane według rodzaju ekspozycji oraz asortymentu, zapotrzebowania na powierzchnię stoiska i zapotrzebowania na prąd oraz innych informacji wymaganych w zgłoszeniu.

VI.    Budowa demontaż i dekoracja stoisk
1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem miejsca do montażu, demontażu wynajętych stosik ponosi MCS.
2. Wszelkie dodatkowe instalacje w ramach swojego stosika (uzgodnione wcześniej z MCS) Wystawca wykonuje samodzielnie i na własny koszt.
3. Wystawca jest zobowiązany do powiadomienia koordynatora Expo o dacie przybycia i planowanego czasu montażu/demontażu stoiska.
4. Montaż stoisk może się odbywać tylko w wyznaczonych przez MCS godzinach. Wystawcy mogą przebywać na terenie na EXPO na dwie godziny przed ich otwarciem, a także godzinę po ich zamknięciu.
5. Stoisko powinno być w pełnej gotowości najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem Expo danego dnia.
6. Każdy wystawca otrzymuje od MCS identyfikator, upoważniający do przebywania na terenie EXPO a także wjazdówki dla samochodów niezbędnych do obsługi EXPO. Odbiór identyfikatorów i wjazdówek obywać się będzie w Sekretariacie Maratonu na stanowisku „INFORMACJA”. MCS ma prawo odmówić wydania większej liczby identyfikatorów lub/i wjazdówek bez podania przyczyny.
7. Wystawca jest zobowiązany posiadać identyfikator przy sobie przez cały czas odbywania się EXPO. MCS zastrzega sobie prawo nie wpuszczenia Wystawcy na teren EXPO poza godzinami ich otwarcie w przypadku, kiedy Wystawca nie będzie posiadał przy sobie identyfikatora.
8. Wywóz przedmiotów lub demontaż stoisk przed zakończeniem EXPO jest zabroniony.

VII.    Zasady użytkowania powierzchni targowej
1. Wystawca ma prawo do reklamowania swojego stoiska w jego granicach zgodnie ze swoją wolą. Reklama wystawcy nie może jednak posiadać wad prawnych, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich i pokrewnych ani osobistych. Wystawca powinien również zadbać, by materiały reklamowe nie naruszały prawa dobrych obyczajów, ani obowiązujących przepisów prawa.
2. Z zakazu reklamowania swojego stoiska poza jego obrębem zwolnieni są sponsorzy i partnerzy medialni 35.PKO Wrocław Maratonu, którzy maja prawo do prowadzenia działań marketingowych na terenie całego miasteczka maratońskiego.
3. Wystawca ma prawo do nagłośnienia swojego stoiska. Musi jednak zadbać, by nie zagłuszało innych Wystawców i nie naruszało praw osób trzecich, a także praw autorskich i pokrewnych.
4. Wystawca ponosi pełna odpowiedzialność za swoje stoisko. Wystawca powinien zadbać, by w zasięgu zwiedzających nie znalazły się przedmioty zagrażające zdrowiu. Wystawca powinien również dbać o estetyczny wygląd stoiska i porządek w jego najbliższym otoczeniu.
5. W uzasadnionych przypadkach MCS może nakazać usunięcie ze stoiska niebezpiecznych przedmiotów.
6. MCS nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu wystawców spowodowane przez osoby trzecie lub powstałe z winy poszkodowanego.
7. Wystawca bierze udział w EXPO w imieniu własnym i nie jest uprawniony do podnajmowania lub oddawania do bezpłatnego użytkowania całości lub części stoiska.
8. Wystawca jest zobowiązany do uprzątnięcia swojego stoiska oraz jego najbliższej okolicy po zakończeniu EXPO.
9. Wszelkie prace elektryczne i inne polegające na doprowadzaniu instalacji elektrycznej do stoiska wykonywane są wyłącznie przez upoważnionego przez MCS elektryka.

VIII.    Przepisy porządkowe
1. Wystawca powinien przestygać „Instrukcji zabezpieczenia pożarowego” oraz przepisów BHP.
2. Wystawca powinien niezwłocznie poinformować MCS o zakłóceniach porządku na terenie EXPO lub o innych niebezpiecznych sytuacjach.
3. Wystawców obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z prowizorycznej instalacji elektrycznej, zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych, wyjść ewakuacyjnych.
4. Wystawców obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających na terenie imprezy. (Złamanie tego zakazu skutkuje natychmiastowym usunięciem takiego wystawcy z EXPO na jego koszt.)

IX.    Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje uczestników EXPO powinny być zgłaszane w formie pisemnej.
2. Reklamacje Wystawców w sprawie budowy stoisk, ich lokalizacji lub zajmowanej powierzchni handlowej będą rozpatrywane przez MCS pod warunkiem zgłoszenia ich najpóźniej do czasu zamknięcia EXPO.
3. Pozostałe reklamacje mogą być zgłaszane do 14 dni po zakończenia EXPO.
4. Po upływie wskazanych powyżej terminów reklamacje nie będą rozpatrywane.

X.    Postanowienia końcowe
1. MCS zastrzega sobie, w przypadku zaistnienia okoliczności, za które MCS nie ponosi winy, prawo do odwołania, częściowego zamknięcia lub skrócenia EXPO. W takim wypadku Wystawcom nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zmniejszania opłat za najem powierzchni handlowej.
2. W przypadku odwołania EXPO z winy MCS Wystawca otrzymuje pełny zwrot kosztów poniesionych za wynajem powierzchni handlowej oraz zwrot kosztów z tytułu zamówionych usług.
3. W sprawach nieregulowanych w Umowie uczestnictwa i niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, o których będzie informował Wystawców drogą mailową.Biuro Organizacyjne Wrocław Maratonu
Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
al. Ignacego Jana Paderewskiego 35; 51-612 Wrocław
tel. +48 71 733 40 60
fax +48 71 733 40 80
e-mail: biuro@wroclawmaraton.pl