Organizatorzy

Sponsor Tytularny

Regulamin i zgłoszenia

powrót


REGULAMIN SPORT EXPO
podczas 36.PKO Wrocław Maratonu
Wrocław, 9 września 2018 roku

Postanowienia ogólne
1. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują wszystkich uczestników SPORT EXPO organizowanego podczas 36.PKO Wrocław Maratonu, zwanych w dalszej części regulaminu „EXPO”
2. Organizatorem EXPO jest Gmina Wrocław - Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław dalej zwane MCS.

Termin i miejsce odbywania się EXPO
1. EXPO odbywają się w ramach 36. PKO Wrocław Maratonu w dniu 7-9.09.2018 r.
2. EXPO odbywa się na wyznaczonej przestrzeni w Sekretariacie Maratonu w Hali Wielofunkcyjnej AWF Wrocław al. I. J. Paderewskiego 35 we Wrocławiu.
3. EXPO będzie otwarte dla zwiedzających w godzinach pracy Sekretariatu Maratonu, czyli:
· w piątek 7 września 2018 r. w godz. 14.00 - 22.00,
· w sobotę 8 września 2018 r. w godz. 9.00 - 22.00,
· niedzielę 9 września 2018 w godz. 5.30 – 8.00.

Zgłoszenia i warunki uczestnictwa w EXPO
1. Zgłoszenie uczestnictwa w EXPO odbywa się w formie pisemnej poprzez przesłanie formularza. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej biegu w zakładce „EXPO” www.wroclawmaraton.pl. Formularz należy przesłać na adres mailowy: targi@wroclawmaraton.pl
2. Warunkiem koniecznym do uczestnictwa w EXPO jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego do EXPO, który jest równoznaczny z zawarciem umowy oraz uiszczenie w terminie opłaty za udział w EXPO. W przypadku nie uiszczenia opłaty w terminie MCS może odmówić Wystawcy uczestnictwa w EXPO.
3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z przyznaniem stoiska – stanowi jedynie czasową rezerwację. Wystawca ma 14 dni na uiszczenie opłaty za wybrane stoisko – po tym okresie rezerwacja zostaje anulowana.
4. Niekompletne lub nieczytelnie wypełnione formularze nie będą przyjmowane.
5. Ostateczny termin przyjmowania opłat za udział w EXPO mija 31 sierpnia 2018 r.
6. Wystawca jest zobowiązany zgłosić swój udział w EXPO nie później niż w terminie 14 dni przed datą rozpoczęcia EXPO. MCS może wyrazić zgodę na dokonanie zgłoszenia przez Wystawcę w terminie późniejszym.
7. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Odwołanie uczestnictwa
1. Wszelkie zmiany dotyczące uczestnictwa w EXPO oraz rezygnacje należy składać w formie pisemnej nie później niż do 31 sierpnia 2018 r.
2. W przypadku rezygnacji z udziału w EXPO po dniu 31 sierpnia 2018 r. Wystawca pokrywa pełne koszy udziału w EXPO wynikające z zawarcia umowy.
3. Rezygnacja z uczestnictwa w EXPO następuje z chwilą dostarczenia MCS oświadczenia o rezygnacji.

Najem powierzchni wystawienniczej
1. Wystawca dokonuje zamówienia powierzchni wystawienniczej wpisując preferowany numer stoiska na formularzu zgłoszeniowym. Mapa stoisk targowych z numerami oraz metrażem stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. MCS zapewnia stoisko w zabudowie targowej z fryzem wraz z zapleczem technicznym, małą ladą lub/i stolikiem, dwoma krzesłami i przyłączem do prądu. Zaplecze techniczne nie jest objęte opłatą za metraż powierzchni wystawienniczej (MCS zastrzega sobie prawo do zmiany układu zaplecza, zapewniając jednocześnie minimum 1M2 zaplecza do każdego stoiska).
2. Cena brutto wynajęcia na trzy dni powierzchni wystawienniczej w Sekretariacie Maratonu w Hali Wielofunkcyjnej AWF Wrocław wynosi odpowiednio 250 zł/ m2
3. Płatności za powierzchnię wystawienniczą należy dokonać na konto Gminy Wrocław - Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław w banku PKO BP o numerze: 44 1020 5226 0000 6602 0416 4851
4. Wystawca ma 14 dni na uiszczenie opłaty targowej po dokonaniu rezerwacji stoiska – wysłaniu formularza zgłoszeniowego.
5. MCS zastrzega sobie prawo do zmiany numeru stoiska lub zaproponowania innego metrażu.
6. MCS dopuszcza możliwość podzielenia stoisk na mniejsze.
7. MCS ma prawo do selektywnego wyboru zgłoszeń Wystawców i odmowy uczestnictwa bez podania przyczyn. Zgłoszenia będą weryfikowane według rodzaju ekspozycji oraz asortymentu, zapotrzebowania na powierzchnię stoiska i zapotrzebowania na prąd oraz innych informacji wymaganych w zgłoszeniu.
8. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w o przyznaniu stoiska będzie decydowała kolejność przesłania formularza zgłoszeniowego oraz terminowe uiszczenie opłaty za udział w Sport EXPO.

Budowa demontaż i dekoracja stoisk
1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem miejsca do montażu, demontażu wynajętych stoisk ponosi MCS.
2. Wszelkie dodatkowe instalacje w ramach swojego stosika (uzgodnione wcześniej z MCS) Wystawca wykonuje samodzielnie i na własny koszt.
3. Wystawca jest zobowiązany do powiadomienia koordynatora Expo o dacie przybycia i planowanego czasu montażu/demontażu stoiska.
4. Montaż stoisk może się odbywać tylko w wyznaczonych przez MCS godzinach. Wystawcy mogą przebywać na terenie na EXPO na dwie godziny przed ich otwarciem, a także godzinę po ich zamknięciu.
5. Stoisko powinno być w pełnej gotowości najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem Expo danego dnia.
6. Każdy wystawca otrzymuje od MCS identyfikator, upoważniający do przebywania na terenie EXPO, a także wjazdówki dla samochodów niezbędnych do obsługi EXPO. Odbiór identyfikatorów i wjazdówek obywać się będzie w Sekretariacie Maratonu na stanowisku „INFORMACJA”. MCS ma prawo odmówić wydania większej liczby identyfikatorów lub/i wjazdówek bez podania przyczyny.
7. Wystawca jest zobowiązany posiadać identyfikator przy sobie przez cały czas odbywania się EXPO. MCS zastrzega sobie prawo nie wpuszczenia Wystawcy na teren EXPO poza godzinami ich otwarcie w przypadku, kiedy Wystawca nie będzie posiadał przy sobie identyfikatora.
8. Wywóz przedmiotów lub demontaż stoisk przed zakończeniem EXPO jest zabroniony.

Zasady użytkowania powierzchni targowej
1. Wystawca ma prawo do reklamowania swojego stoiska w jego granicach zgodnie ze swoją wolą. Reklama wystawcy nie może jednak posiadać wad prawnych, nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich i pokrewnych ani osobistych. Wystawca powinien również zadbać, by materiały reklamowe nie naruszały prawa dobrych obyczajów, ani obowiązujących przepisów prawa.
2. Z zakazu reklamowania swojego stoiska poza jego obrębem zwolnieni są partnerzy i sponsorzy 36.PKO Wrocław Maratonu, którzy maja prawo do prowadzenia autopromocji w ramach działań marketingowych na terenie całego miasteczka maratońskiego oraz wystawcy, którzy otrzymają zgodę Organizatora na dodatkowe akcje promocyjne.
3. Wystawca ma prawo do nagłośnienia swojego stoiska. Musi jednak zadbać, by nie zagłuszało innych Wystawców i nie naruszało praw osób trzecich, a także praw autorskich i pokrewnych.
4. Wystawca ponosi pełna odpowiedzialność za swoje stoisko. Wystawca powinien zadbać, by w zasięgu zwiedzających nie znalazły się przedmioty zagrażające zdrowiu. Wystawca powinien również dbać o estetyczny wygląd stoiska i porządek w jego najbliższym otoczeniu.
5. W uzasadnionych przypadkach MCS może nakazać usunięcie ze stoiska niebezpiecznych przedmiotów.
6. MCS nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu wystawców spowodowane przez osoby trzecie lub powstałe z winy poszkodowanego.
7. Wystawca bierze udział w EXPO w imieniu własnym i nie jest uprawniony do podnajmowania lub oddawania do bezpłatnego użytkowania całości lub części stoiska. Wystawca jest zobowiązany do uprzątnięcia swojego stoiska oraz jego najbliższej okolicy po zakończeniu EXPO. Wystawcy zostaną powiadomieni o lokalizacji specjalnego kontenera na śmieci, z którego zobowiązani są korzystać podczas i po zakończeniu EXPO.
8. Wszelkie prace elektryczne i inne polegające na doprowadzaniu instalacji elektrycznej do stoiska wykonywane są wyłącznie przez upoważnionego przez MCS elektryka.

Przepisy porządkowe
1. Wystawca powinien przestygać „Instrukcji zabezpieczenia pożarowego” oraz przepisów BHP.
2. Wystawca powinien niezwłocznie poinformować MCS o zakłóceniach porządku na terenie EXPO lub o innych niebezpiecznych sytuacjach.
3. Wystawców obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z prowizorycznej instalacji elektrycznej, zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych, wyjść ewakuacyjnych.
4. Wystawców obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających na terenie imprezy. (Złamanie tego zakazu skutkuje natychmiastowym usunięciem takiego wystawcy z EXPO na jego koszt.)

Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje uczestników EXPO powinny być zgłaszane w formie pisemnej.
2. Reklamacje Wystawców w sprawie budowy stoisk, ich lokalizacji lub zajmowanej powierzchni handlowej będą rozpatrywane przez MCS pod warunkiem zgłoszenia ich najpóźniej do czasu zamknięcia EXPO.
3. Pozostałe reklamacje mogą być zgłaszane do 14 dni po zakończenia EXPO.
4. Po upływie wskazanych powyżej terminów reklamacje nie będą rozpatrywane.

Postanowienia końcowe
1. MCS zastrzega sobie, w przypadku zaistnienia okoliczności, za które MCS nie ponosi winy, prawo do odwołania, częściowego zamknięcia lub skrócenia EXPO. W takim wypadku Wystawcom nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zmniejszania opłat za najem powierzchni handlowej.
2. W przypadku odwołania EXPO z winy MCS Wystawca otrzymuje pełny zwrot kosztów poniesionych za wynajem powierzchni handlowej oraz zwrot kosztów z tytułu zamówionych usług.
3. W sprawach nieregulowanych w Umowie uczestnictwa i niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, o których będzie informował Wystawców drogą mailową.

Załącznik nr 1.

formularz zgłoszeniowy Sport EXPO 36.PKO Wroclaw Maraton - plik Word

Załącznik nr 2.

POWIĘKSZ MAPKĘ

 Biuro Organizacyjne Wrocław Maratonu
Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
al. Ignacego Jana Paderewskiego 35; 51-612 Wrocław
tel. +48 71 733 40 60
fax +48 71 733 40 80
e-mail: biuro@wroclawmaraton.pl

Sponsorzy i partnerzy

Patronat